GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLER

Bu Gizlilik Politikasında, ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği (“ASD/Hizmet Sağlayıcı”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirebilmesi adına, Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte, işletilmekte olan ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulmuş olan https://www.ambalajayyildizlari.com (“Site”) adlı Sitenin ziyareti ve hizmet alım süreci boyunca geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla, kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken ASD tarafından izlenilen prensipler açıklanmaktadır. ASD, Site üzerinden üyelerin paylaştığı bilgilerin gizliliği, kullanılması ve ilgili diğer hususlarda bu Gizlilik Politikası’nı benimser. 

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler metni, Kanun kapsamında yürürlüğe giren, 10 Mart 2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır. ASD işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca uygulamaya koyduğu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
ASD’in hizmetlerinden faydalanmak adına web sitemizi kullandığınızda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız. Önemle belirtmek isteriz ki, aşağıda yer alan ve işbu web sitesini ziyaretiniz kapsamı dışında mevcut her bir kişisel veri işleme süreci ile ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük ASD tarafından Kanuna uygun şekilde ayrıca yerine getirilecektir. 

  • Hizmetlerden Yaralanmak: ASD’e ait hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmek için, Site’de bulunan aşağıdaki formlar aracılığı ile tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz;

  • İşe Başvuru Formu: ASD nezdinde gerçekleştireceğiniz işe başvuru süreçleri ile ilgili olarak Kariyer sayfası altında yer alan ve ilgili pozisyona özgü başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda, formun bulunduğu sayfada yer alan aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verileriniz ASD tarafından belirtilen hüküm ve koşullarda işlenecektir. ASD’e gerçekleştirilecek işe başvuru süreçleri kapsamında iletilen özgeçmişlerde hiçbir şekilde özel nitelikli veri bulundurulmaması gerekmektedir. 

  • İletişim Formları: ASD nezdinde gerçekleştireceğiniz iletişim süreçler ile ilgili olarak Site’de yer alan ve iletişim formlarını doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda, formların bulunduğu sayfalardada yer alan aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verileriniz ASD tarafından belirtilen hüküm ve koşullarda işlenecektir.

  • E-Bülten Süreçleri: ASD tarafından tarafınıza “e-posta” gönderilmesi talebinize istinaden vereceğiniz ticari ileti onay süreçleri sonrasında, girmiş olduğunuz “e-posta” adresinize, bülten onayının bulunduğu sayfada yer alan aydınlatma metni çerçevesinde bülten gönderimi yapılacaktır. 

  • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka bağlamlarda gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz. 

  • Kullanım Verileri: Hizmetlerimize her başvurduğunuzda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. ASD’a ait Siteiçerisinde hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir. 

  • Site İletişim Aracı Verileri Site iletişim aracı üzerinden gerçekleşen iletişim geçmişi ve içeriklerine ilişkin verileri sistemimiz otomatik olarak kaydeder. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda ve/veya uyuşmazlığa konu olabilecek durumlarda bu içerikleri ve iletişim kayıtlarını inceleyebilir ve denetleyebiliriz. 

  • Ticari İleti Süreçlerine Konu Veriler: Yukarıda yer alan E-Bülten Süreçleri başlığındaki açıklamalarımıza istinaden, ASD tarafından “sms”, “e-posta”, “telefon”, “push-up notification” başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir yöntem ile ticari ileti onayı alma noktasında vereceğiniz onaylar, gerek “İleti Yönetim Sistemi” nezdinde gerek de ASD nezdinde saklanarak işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYOR ve AKTARIYORUZ?ASD’in topladığı bilgiler, ASD’in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. ASD bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları / ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. 

ASD, yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

ASD yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi, kendi hissedarları ile faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşları ile tarafınıza sağlanan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için onay veren müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu üçüncü kişi ve kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır. ASD müşterilerini, ilgili paylaşım süreçleri ile ilgili olarak her bir veri işleme sürecinde ayrıca bilgilendirir ve gerekmesi halinde açık rızalarını temin eder. 

ASD, kullanıcılar / ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak, ASD, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE BAĞLI OLARAK TOPLUYORUZ? 
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, ilgili sürece bağlı olarak, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler belgesine konu süreçler haricinde açık rıza hukuki sebebine bağlı olarak işletilen veri işleme süreçlerinde açık rızanız mevzuata uygun şekilde ASD tarafından ayrıca temin edilmektedir. 

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?
İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket’in kep adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Bu gizlilik politikasını istediğimiz zaman değiştirebiliriz; ancak bu durumda değişiklikleri web sitesinde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği’NE BAŞVURU FORMU

 

E-Bülten Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak veri sorumlusu sıfatıyla www.ambalajayyildizlari.com internet sitesinin (“Platform”) tarafımızca işletilmesi sebebiyle E-Bülten aboneliği sürecine özgü oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Bu kapsamda ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak e-posta adresiniz ve işlem bilgisine konu kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İlgili kişisel verileriniz vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden; e-posta bülten abonelik, mal/hizmet satış, müşteri memnuniyeti ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile elektronik form aracılığı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu,  noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ASD Ambalaj Sanayicileri Derneğirsquo;in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği

 

İLETİŞİM FORMU SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu iletişim formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği (“ASD / Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir. İşbu form, Şirkete yönelteceğiniz herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. ASD ilgili süreç içerisinde kendisi ile iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; ad, soy ad, telefon, elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. ASD tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.  Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “açık rıza, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği’ne yazılı olarak iletebilirsiniz. 

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği

 

İŞ BAŞVURU FORMU SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Personel Adayı, 
ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak işbu başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirdiğiniz işe başvuru süreci kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) uyarınca açıklamalarımızı dikkatinize sunarız. 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının F bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmünü içermektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği ile aranızda akdedilecek iş başvuru sürecinin amacıyla; İnsan Kaynakları Departmanı olarak başlıca, isim, soy isim, meslek, unvan, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumuna ilişkin veriler ve özgeçmişte yer alan çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi gibi verileriniz, kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, anne kızlık soyadı, fotoğraf gibi verileriniz, ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileriniz işlenmektedir. 
Kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği üzere; ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği’e gerçekleştirdiğiniz işe başvuru sürecinin objektif şekilde yürütülebilmesi ve süresi içerisinde işbu başvurunuza dönüş sağlanması amacıyla, işlenmekte ve açık rıza vermeniz durumunda başvurunuzun sonuçlanmasına müteakip 6 ay süre ile saklanmaktadır. 

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından işbu Aydınlatma Metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işlenen kişisel veriler; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıklarına aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği ile her zaman iletişime geçebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya Şirket KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği